Privacybeleid app

Privacybeleid van Huis & Hypotheek

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:
 • Analyses
  • Google Analytics for Firebase Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)
 • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens
  • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens Persoonsgegevens: Cameratoestemming

Volledige tekst van het beleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld) en Cameratoestemming.

De volledige informatie over elk type verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg voorafgaand aan de Gegevensverzameling.
De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden verstrekt of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Applicatie in het geval van Gebruiksgegevens.
Alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens zijn verplicht, en het niet verstrekken van deze Gegevens maakt dat deze Applicatie zijn diensten niet kan verlenen. In de gevallen dat deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.
Als u als Gebruiker niet zeker weet welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie, dient om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens worden aangevraagd.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden, die bij de verwerking zijn betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens.

Bewaartijd

De Gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De Gebruiker kan te allen tijde de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Gegevensverwerking op te schorten of de Gegevens te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde Gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Analyses en Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

Afhankelijk van het specifieke apparaat van de Gebruiker, kan deze Applicatie bepaalde toestemmingen vragen die toegang geven tot de apparaatgegevens van de Gebruiker, zoals hieronder wordt beschreven.

Deze toestemming moet standaard door de Gebruikers worden gegeven voordat toegang tot de betreffende informatie kan worden verkregen. Nadat toestemming is gegeven, kan de Gebruiker deze toestemming ook op elk moment weer intrekken. Gebruikers kunnen deze toestemmingen intrekken via de apparaatinstellingen of contact opnemen met de Eigenaar voor ondersteuning via de in dit document verstrekte contactgegevens.
De precieze procedure voor het beheren van de app-toestemmingen kan afhangen van het apparaat en de software van de Gebruiker.

Let erop dat het intrekken van de toestemmingen gevolgen kan hebben voor het correct functioneren van deze Applicatie.

Als de Gebruiker een van de hieronder aangegeven toestemmingen geeft, kunnen de betreffende Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i.e. geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd) door deze Applicatie.

Cameratoestemming

Wordt gebruikt voor toegang tot de camera of het vastleggen van foto’s of video’s vanaf het apparaat.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Analyses De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. Google Analytics for Firebase (Google Inc.) Google Analytics for Firebase of Firebase Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Lees het partnerbeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google.
  Firebase Analytics kan Gegevens delen met andere door Firebase aangeboden tools, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. De Gebruiker mag het privacybeleid controleren om een uitgebreide omschrijving te vinden over de andere instrumenten die de Eigenaar heeft gebruikt. Deze Applicatie gebruikt ID’s voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Firebase Analytics-dienst te laten werken. Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde functies van Firebase via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan Firebase gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld). Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid
 • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens Deze Applicatie vraagt Gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee het toegang verkrijgt tot de apparaatgegevens van de Gebruikers, zoals hieronder wordt beschreven. Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens (Deze Applicatie) Deze Applicatie vraagt Gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee het toegang verkrijgt tot de apparaatgegevens van de Gebruikers, zoals in dit document wordt beschreven. Verzamelde Persoonsgegevens: Cameratoestemming.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Op verzoek van de Gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te richten aan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie.

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Informatie over dit privacybeleid

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Applicatie. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie.

Meest recente update: 3 oktober 2017

Kunnen wij je helpen?

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van hypotheken, verzekeren en financieel advies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Feedback